Právne prehlásenie o fonde

ADVENA HEDGE FUND a.s. je tuzemský subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, ktorý má právnu formu akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním (tzv. SICAV). Upísaním akcií tohto fondu investor potvrdzuje, že je profesionálnym klientom v súlade so zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch. V žiadnom prípade fond nedistribuuje svoje cenné papiere investorom alebo potenciálnym investorom, ktorí nie sú profesionálnym klientom. Fond uskutočňuje všetky možné kroky a úkony smerujúce ktomu, aby spoľahlivo identifikoval povahu investora alebo potenciálneho investora. Ak fond akceptuje upísanie cenných papierov investorom, má sa za to, že urobil všetky nevyhnutné kroky smerujúce k jeho identifikácii ako profesionálneho klienta a tohto investora v dobrej viere a po vykonaní zákonom požadovaných krokov s náležitou starostlivosťou považuje za profesionálneho klienta. V prípade, ak sa ukáže opak, fond nie je zodpovedný za prípadné právne dôsledky z toho vyplývajúce a návštevník webovej stránky www.advenahf.com týmto prehlasuje, že je profesionálnym investorom v zmysle zákona o kolektívnom investovaní č. 203/2011 Z. z. a v prípade, že o tom nevie je potrebné nás kontaktovať.

Správcom fondu je spoločnosť ADVENA MANAGEMENT s. r. o., so sídlom: Žižkova 9, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovenská republika, IČO: 53 089 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 145816/B, ktorý je v registri správcov alternatívnych investičných fondov Národnej banky Slovenska evidovaný pod číslom: 0017.

Cenné papiere fondu sú distribuované iba privátnou ponukou. Fond uskutočňuje všetky potrebné kroky a zabezpečenia, aby bol privátny charakter ponuky cenných papierov dodržaný. V prípade, ak dôjde akýmkoľvek spôsobom k distribúcii cenných papierov, ktorá má charakter verejnej ponuky, takáto distribúcia sa uskutočňuje bez vedomia fondu a je potrebné fond o tom informovať, aby mohol zabezpečiť ukončenie takejto distribúcie. Distribúcia cenných papierov sa uskutočňuje výlučne iba na území Slovenskej republiky. V prípade, ak dochádza k distribúcií priamo alebo nepriamo aj na území inom ako je územie Slovenskej republiky, takáto distribúcia sa uskutočňuje bez vedomia fondu a je potrebné fond o tom informovať, aby mohlo dôjsť k bezodkladnému zabezpečeniu ukončenia takejto distribúcie. Tento dokument je preto určený iba tým investorom a potenciálnym investorom, ktorým je možné tento dokument v súlade s platným právom adresovať. Za žiadnych okolností nemá tento dokument slúžiť ako reklama alebo prospekt alebo kľúčové informácie pre investorov alebo akýkoľvek iný dokument, ktorých svojim charakterom môže navodzovať, že sa jedná o verejnú ponuku cenných papierov. Za žiadnych okolností (ani na základe pasívneho prijímania dopytov) nemá distribúcia cenných papierov fondu dosah na potenciálnych investorov z územia Spojených štátov amerických.

Každý investor fondu je zodpovedný samostatne za svoje daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce z investovania vo fonde. Fond je oprávnený pri výplate finančných prostriedkov požadovať od investorov akékoľvek potvrdenia preukazujúce daňovú rezidenciu investora. V prípade, že fond nedisponuje takýmto potvrdením alebo nie je možné spoľahlivo určiť daňovú rezidenciu investora aj na základe dokumentov poskytnutých investorom, fond postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a môže tak sumu finančných prostriedkov, ktorá sa má vyplatiť ponížiť o zrážkovú daň alebo iné zabezpečenie (najmä v súvislosti s § 44 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov). Fond odporúča potenciálnym investorom konzultovať právne, finančné adaňové aspekty investovania do fondu s odborníkmi predtým ako sa rozhodnú do fondu investovať. Je zodpovednosťou potenciálnych investorov poznať právny, finančný a daňový charakter takejto investície.

Vzhľadom na reguláciu súvisiacu s praním špinavých peňazí, fond alebo jeho správca si vyhradzujú právo požadovať od potenciálnych investorov alebo existujúcich investorov pred, ale aj počas existencie investície investora, požadovať akékoľvek informácie a dokumenty potrebné pre fond alebo správcu na splnenie si povinností v súlade s touto reguláciou. V prípade, že nedôjde k náležitej súčinnosti zo strany investora alebo potenciálneho investora, tento berie na vedomie, že k upísaniu akcií nemusí dôjsť, respektíve fond alebo správca môže podniknúť iné právne kroky smerujúce k dosiahnutiu takého stavu, ktorý je v súlade s platným právom.